مشهور شدن اونقدر ها هم که می گن سخت نیست

کافیه مثل سکینه محمدی آشتیانی یهو یه کار آسون انجام بدی و در سرتاسر جهان مشهور شی!