داشتیم از مدرسه بر می گشتیم سوار اتوبوس شدیم

هنگام پرداخت کرایه به راننده ،

راننده گفت از در عقب حساب کنین!