بیچاره امریکو وسپوس

اگه می دونست ایرانیا می خوان هی شعار بدن مرگ بر آمریکا ...

هرگز حاضر نمی شد بره آمریکا رو کشف کنه!