علما می گن ازدواج مرد با 4 زن جایزه

یعنی هر کی با 4 نفر ازدواج کنه جایزه داره