عرب ها به سی دی  می گفتن السی دی

و اینگونه شد که ال سی دی خلق شد