هر چی اونا گفتن تو چشم و گوش بسته قبول می کنی

شدی عین شاه و حکومت شاهنشاهی و سران اسرائیل

یه خورده احمدی نژاد باش