یه پیرمرده می گفت مارو بردن مشهد رفتیم سانتیس

.

بیچاره منظورش شاندیز بود!