یکی از آشنایان ازدواج کرد

و دو تا بچه آوردن

زنش مرد

یه زن دیگه گرفت

3 پسر و 3 دختر حاصل این ازدواج بود که به طلاق ختم شد

حالا زن سوم رو گرفته

از این زن هم 7 تا بچه داره

...

به درستی که قناعت چیز خوبی است