وای چقدر از اون افراد احمق بدم میاد که میان تو  تا سن پایین یه آدمو می بینن فکر می کنن بچست و احمقه

شاید خود آدم بزرگ احمق باشه مگه نه؟

تا این جور آدما هستن باید این تابلو نصب باشه: