انگار همین دیروز بود

یعنی

کاشکی بر می گشتم به اون موقع