یه نفر 10-11 تا پسر داره ولی دختر نداره!

بیچاره یکی زد دید پسره

دو تا زد دید پسره

سه تا زد دید پسره

چهار تا زد دید پسره

اعصابش به ... رفت ، گفت من ... ... ... !

5

6

7

8

9

10

و

گـــــــــــــــــــل !!!