تلوزیون داشت تیتراژ آخرین قسمت سریالو نشون می داد

دکمه ی قرمز کنترولو فشار دادم

ماه رمضون امسال هم تموم شد