مثل این می مونه تو تفنگ و تیر به اندازه ی کافی داشته باشی ، ولی هدف نداشته باشی و ندونی به سمت چی تیرتو خالی کنی!