روز قبل از قدس = فقط با ساندیس هفت میوه جمع می شوند

روز بعد از قدس = حتی بدون ساندیس سیب هم جمع شدند