سران ایران که روزی چندین میلیون بشکه نفت می فروشن به کشور های خارجی ، می خواستم بدونم آیا با بشکه می فروشن یا بشکه شو پس می گیرن؟