یه سری افراد تو کشور هستن که نمی تونن شب دو تا بربری بخرن...

کمکها به پاکستان روانه می شود.