16 تا آهنگ همزمان داشت پخش می شد.

اونوقت من 4 تا وبلاگی رو که باز کرده بودم بستم.