+ چطوری شنا یاد بگیرم؟

- اول خودتو مثل مُرده ول کن رو آب...

+ نمی شه آدم این کار رو تو زندگی انجام بده؟