یارو اسم دخترشو گذاشته تداعی

و حتما هم به دوماد این خونواده می گن : تداعی کننده !