یه پسره SMS داده بود گفت ما خیلی وضعمون خراب بود ، دیگه بازی های آسیایی شروع شد و وضع خراب تر شد!

پ.ن. : اه ! تموم شد که!