این کبوتر هایی که نشونه گیریشون رو با (ریدن رو سر) آدمایی که از زیر سیمهای تیر برق دارن رد می شن ، تمرین می کنن!