دیروز با تیزی یک چاقو دسته اش را بریدم

تا شاید بگویم می توان با چاقو دسته ی چاقو را برید