حتی وقتی هم به علامت آبی و قرمز شیرهای توالت اعتماد نمی کنی باز هم به تو نارو می زند!