یه تصادف شده بود

پراید به موتور خورد و موتور به سمند

سمندیه داشت به پراید فحش می داد

پرایدیه داشت به موتوری فحش می داد

و موتوریه هم داشت به سمندیه فحش می داد

پ.ن. : آدم دلش می خواد به هر سه تاشون فحش بده!