از نفس افتاده بود ... نه ، فایده ای نداشت

تمام تاب و توان خود را به کار گرفته بود تا شاید بتواند پس از سه روز ، یک ماهی دیگر پیدا کند

اما هیچ خبری از ماهی نبود

امسال خرس ها زودتر از همیشه به خواب زمستانی فرو رفته بودند.