شیرفروش تصمیم گرفت دیگر در شیرهایش آب نریزد

از آن روز به بعد او در آب مقداری شیر می ریخت