قهوه ی تلخ قسمت 21 :

بلوتوس: این جوان خوش قیافه کیست که توک سیبیل هایش ، قانون جاذبه ی نیوتن را به سخره گرفته است؟!!