+این "پایینی ها" چقدر رفت و آمد می کنن!

پ.ن. : به خاطر این که طبقه ی پایین بودن نگفت پایینی ها

به خاطر این گفت که اونا مستاجر بودن و خودشون صاحب خونه