باز هم زمستون اومد

آدم تفشو قورت بده باید بره دستشویی

پ.ن. : این روزا مثل یخچال گرمه...