نمی دونم اگه یارانه ها ورداشته شه ، کسی هست که بیسکسویت 100 تومنی رو به نون سنگک هزار تومنی ترجیح نده؟