وقتی دارن غیبت یکیو می کنن ، اگه یارو همون لحظه سر برسه می گن عجب حلال زادست

ولی اگه یارو نیومد چرا نمی گن حروم زادست؟