تو عراق انتخابات شده بود و می خواستن سر مردمو شیره بمالن

صدام حسین فقط خودش تنهایی نامزد شده بود! (مثلا آدم تنهایی با خودش نامزد کنه)

پ. ن. : آخرش انتخابات به دور دوم کشیده شد!