قسمت های استخوانی سر که حمایت می کنه از مغز

البته اگه مغزی وجود داشته باشه

مثل میر حسین که می گه ما از جنبش سبز حمایت می کنیم