- تو چی دوست داری؟

+ هر چی که فیل تر باشه!

؟؟؟

مرجع تقلید : ایناهاشش

پ.ن. : (6 وبلاگ پر لایک فیل ترن ، فیلتر دوست شدیم)