امروز پی بردم که بهترین راه برای از بین بردن شکم درد ، دویدن بی وقفه و بالا پایین پریدن به مدت 15 دقیقست.