تویی که زندگی اینترنتیت شده 99/99 % زندگیت

اینو بدون افتخار من اینه که زندگی اینترنتیم کمتر از 01/0 % ارزش زندگی واقعیمو داره

پ.ن. : بپا فیل تر نشی یه وخ ، 50 درصد زندگیت بپره