می ری ساندویچی

حالا دو ساعت به یارو ثابت کن خیار معمولی با خیار شور فرق داره

دکمه : آخرش هم نفهمید!