اگه اتومو نمی یومد این دهه پنجاهی ها غش می کردن

آخه تو سن ننه بزرگ منی ورداشتی فشن می کنی؟

برو ... .

پ ن : به خدا جواب تو رو بعد از ارسال مطلب خوندم!