از اولش می دونن ول معطلنا

ولی به این علت که ملت عشق این جور چیزان هی میان تو و ... شر می گن

از ذهن خوانندگان هم استفاده می کنن

به وبلاگشون گوزتر زده می شه

بعد هی میان می گن مملکته داریم؟

مملکته داریم؟