یه قاصدک اومده بود تو خونمون

منو جو گرفت

خواستم این قاصدکو فوت کنم تا به اولین نفری که رسید  پیام آور شادی باشه ...

به سمت آسمان قاصدکو فوت کردم

قاصدکو باد مستقیم برد توی دستشویی!

پ ن : ناخوداگاه یاد یه جوک می افتم. یارو شب خواب می بینه که تو حنابندونه ، صبح پا می شه می بینه سرو صورتشو گوه مالیدن!