اینجارو بخونین

به نظر من بزرگ ترین گناهش این بوده که رفت جبهه!