تو آمریکا یه دختره تو وبلاگش مدرسشونو مسخره کرد

پلیس اومد گرفتش بردش ...ش

ولی تو ایران ما دانش آموزان آزادیم هر کاری بکنیم!